De Algemene voorwaarden TeamWOZ

Algemeen

Het doel van TeamWOZ is het verlenen van rechtsbijstand, juridische adviezen en het verrichten van taxaties met de daarbij behorende werkzaamheden in het kader van de Wet Waardering Onroerende zaken.
Deze algemene voorwaarden zullen van kracht zijn op de opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten die door één of meerdere opdrachtgevers is of zijn verstrekt.
Iedere afwijking van de algemene voorwaarden, moet om van kracht te zijn als een bijzondere voorwaarde, worden opgenomen in een door beide partijen ondertekende overeenkomst.
Bij nietigheid en/of vernietiging van een bepaalde voorwaarde, heeft dit geen consequenties voor de overige voorwaarden. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is, aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. Het staat TeamWOZ vrij om derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar opdrachten.
Het staat TeamWOZ tevens vrij, om tussentijds de algemene voorwaarden te wijzigingen.
De algemene voorwaarden liggen ook ter inzage bij de Kamer van Koophandel. Aan het gebruik van de website en alle diensten van TeamWOZ via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken gaat u hiermee akkoord. Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacy statement van TeamWOZ voor meer informatie.

Artikel 1 Aansprakelijkheid

De medewerker(s) van TeamWOZ is of zijn slechts aansprakelijk voor schade tot een maximaal bedrag dat gelijk staat aan het honorarium dat TeamWOZ in rekening brengt of zal brengen. De opdrachtgever vrijwaart TeamWOZ tegen alle aanspraken van derden.
Dit geldt ook voor de overige diensten die door TeamWOZ zijn ingehuurd.

TeamWOZ wijst erop dat het de heffingsambtenaar is, van een bepaalde gemeente, bestuursorganisatie, die de WOZ-waarde vaststelt, samen met de daarbij behorende gegevens. TeamWOZ betracht altijd een zo goed mogelijk resultaat te behalen maar kan daarop geen garanties geven.

Bevindingen, uitspraken en taxatierapport(en) die door of namens TeamWOZ zijn gedaan (op een bepaalde onroerende zaak of zaken) kunnen niet worden gebruikt ten behoeve van een ander doel zoals o.a een aan- of verkoopopdracht, boedelscheiding etc. Deze gegevens dienen uitsluitend ter informatie verstrekking aan de desbetreffende gemeente.

Artikel 2 Honorarium

TeamWOZ maakt een onderscheid in haar honorarium tussen opdrachten van particulieren en die van bedrijven. Voor het honorarium van particulieren wordt geen onderscheid gemaakt tussen een huurder van een woning of de eigenaar van een woning.
Tevens maakt TeamWOZ onderscheid in haar uurtarief tussen woningen en bedrijven, zoals deze ook zijn vastgesteld / geclassificeerd door de betreffende gemeente.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal bestede uren aan de opdracht, de eventuele bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld kosten aan derden, leges, B.T.W. etc.

De kosten van een bezwaarprocedure in een belastingjaar voor woningen is veelal op no cure, no pay basis, tenzij anders is overeengekomen.
Dit houdt in dat wanneer de gemeente tot uitkering van een wettelijke vergoeding moet overgaan, deze vergoeding gezien kan worden als het honorarium voor TeamWOZ. TeamWOZ wijst hierbij op o.a. de Wet artikelen 7:15 Awb en 8:75 Awb.
TeamWOZ is gerechtigd door zijn of haar opdrachtgever om gerechtelijke procedures op te starten, ten behoeve van het verkrijgen van een eventuele proceskostenvergoeding. De opdrachtgever heeft de verplichting hieraan medewerking te verlenen, tenzij anders is afgesproken.

Indien er sprake is van een no cure, no pay opdracht is TeamWOZ niet verplicht om tussentijds met zijn of haar opdrachtgever te communiceren over de voortgang van het ingestelde bezwaar.
Mocht een opdrachtgever het nodig vinden om zonder vooroverleg met TeamWOZ, direct met het bestuursorgaan te gaan onderhandelen, een schikking te treffen en/of de opdracht intrekt, kan TeamWOZ alsnog de gemaakte kosten in rekening brengen, die mede gebaseerd zijn op de wettelijke vergoeding.

Mocht een gemeente deze wettelijke vergoeding direct aan de opdrachtgever overmaken, dan zal de opdrachtgever dit bedrag binnen twee weken overmaken op de bankrekening van TeamWOZ. Bij verzuim zal TeamWOZ alsnog een factuur sturen voor de geleverde diensten overeenkomstig aan de opdracht. Deze factuur zal binnen twee weken na factuurdatum moeten zijn voldaan.

Indien een bestuursorgaan niet binnen de wettelijke termijn een beslissing heeft genomen en/of een andere vorm van een schadestelling, kan TeamWOZ namens de opdrachtgever het bestuursorgaan in gebreke stellen en een dwangsom opleggen.
Deze dwangsom komt dan geheel ten goede aan TeamWOZ.

De kosten voor opdrachtgevers van bedrijven en instellingen zullen schriftelijk worden overeengekomen. Dit zal veelal met een aparte offerte gepaard gaan.

Artikel 3 Opdrachten

Een opdracht wordt eerst door TeamWOZ schriftelijk (e-mail) bevestigd, alvorens TeamWOZ de opdracht aanvaart of bij het ontbreken daarvan, er door TeamWOZ een feitelijke aanvang van de werkzaamheden is gemaakt.
Bevindingen, uitspraken en taxatierapporten die door of in opdracht van TeamWOZ zijn gedaan, zijn uitsluitend bruikbaar voor het belastingjaar dat in de opdracht staat bevestigd.
TeamWOZ gaat ervan uit dat zij de enige opdrachtgever is, die in het kader van de Wet WOZ handelt voor de opdrachtgever in dat specifieke belastingjaar, tenzij anders is afgesproken.

TeamWOZ is gerechtigd om tijdens een opdracht gebruikt te maken van diensten van derden. Mochten voor deze werkzaamheden van inhuur, extra kosten worden gerekend, die een eventuele gerechtelijke vergoeding te boven gaan, dan zal dit eerst met de opdrachtgever worden besproken.
De derde die in deze is ingehuurd is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar werkzaamheden.
Bij een mogelijk geschil met deze derde, zal de opdrachtgever de “derde” zelf moeten benaderen.

TeamWOZ is te allen tijde bevoegd een opdracht te weigeren of te retourneren. Dit zal met de opdrachtgever worden gecommuniceerd.

Artikel 4 Overeenkomst

Een opdracht die verstrekt is aan TeamWOZ wordt uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Op deze opdracht zijn de algemene bepalingen, eventuele bijzondere bepalingen opgenomen in een overeenkomst en is het Nederlands recht van toepassing. Derden kunnen daarbij geen aanspraak maken en/of rechten daaruit ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart TeamWOZ tegen alle vorderingen van derden.
De opdrachtgever is niet gerechtigd om gegevens die door TeamWOZ zijn aangedragen en/of verstrekt openbaar te maken, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 Machtiging

Een opdrachtgever machtigt door middel van een schriftelijke machtiging aan de gemeente om zijn of haar bezwaarschrift af te laten handelen door TeamWOZ.

Indien TeamWOZ het nodig vindt om een gerechtelijke procedure te starten tegen een overheidsorgaan, heeft TeamWOZ geen nadere toestemming nodig van zijn of haar opdrachtgever. Ook hoeft TeamWOZ zijn of haar opdrachtgever hierover niet te informeren.

De machtiging is voor een bepaald belastingjaar. TeamWOZ kan deze machtiging niet doorlopend gebruiken, tenzij schriftelijk door de opdrachtgever is aangegeven dat de machtiging voor meerdere belastingjaren is bedoeld.

Artikel 6 Geschillen en Reclameren

Indien de opdrachtgever het niet eens is met een bevinding die gedaan is door TeamWOZ of een derde die door TeamWOZ is ingehuurd, heeft de opdrachtgever een maand (30 dagen) de tijd, na het ontdekken hiervan, om per e-mail hierop te reageren.
Een reclamering van een opdrachtgever schort echter de termijn van een betaling niet op.
Na drie maanden, bij het verstrijken van een belastingjaar wordt een reclamering niet meer in behandeling genomen, tenzij anders wordt overeengekomen.

Mocht het zo zijn dat er bij een onenigheid en/of geschillen, een tuchtcollege wordt ingeschakeld, dan kan TeamWOZ en/of een derde die is ingeschakeld, afwijken van zijn geheimhouding als dat in zijn of haar voordeel uitpakt, met betrekking tot een uitspraak van dit tuchtcollege.
Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin TeamWOZ is gevestigd.

Indien een opdrachtgever handelt in strijd met wat er met TeamWOZ is overeengekomen kan TeamWOZ de overeenkomst ontbinden en de gemaakte kosten en/of de wettelijke vergoedingen alsnog in rekening brengen.

Artikel 7 Gegevensverstrekking

Het kan voorkomen dat TeamWOZ aanvullende informatie nodig heeft om de aan haar gestelde opdracht goed te kunnen uitoefenen. De opdrachtgever is dan ook verplicht deze aanvullende informatie, denk daarbij bijvoorbeeld aan foto’s, tijdig te verschaffen aan TeamWOZ.
Mocht er bij de opdrachtgever twijfel ontstaan over de noodzakelijkheid van deze gegevens dan zal TeamWOZ hierover een uitleg verschaffen. Indien hierover een onenigheid blijft bestaan dan kan TeamWOZ alsnog de opdracht intrekken. TeamWOZ is niet aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het niet aanleveren van deze gegevens.
TeamWOZ gaat er vanuit dat de aangeleverde gegevens juist en volledig worden verstrekt.